Thông báo của trung tâm tư vấn cho người nước ngoài.

“Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí cho người nước ngoài”

Thứ Tư, 18 tháng 5 và Thứ Năm, 26 tháng 5

Thời gian: 13:30~15:30.

Tư vấn miễn phí, giữ kín bí mật.

Cần phải đăng ký hẹn trước. Mỗi lần tư vấn với số lượng người giới hạn.

Cho dù có đến trực tiếp nhưng không hẹn trước cũng sẽ không nhận được tư vấn của luật sư.

Điện thoại : 029-244-3811

カテゴリー: Các thông tin khác パーマリンク